Polityka prywatności / RODO

Szanujemy Twoją prywatność i dbamy o ochronę Twoich danych osobistych. Niniejsza
Polityka Prywatności dostarczy Ci informacji na temat tego, w jaki
sposób postępujemy z Twoimi danymi osobowymi. Dowiesz się także o
przysługujących Ci prawach oraz o tym, jak obowiązujące przepisy chronią
Ciebie i Twoje dane osobowe. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią
Polityki Prywatności przed rozpoczęciem korzystania z naszych Usług.

I. Kto jest Administratorem Twoich danych ? czyli komu je powierzasz?
Administratorem Twoich danych osobowych, jest Auto Skup Damian Zajdlewicz, Nowe Smolno 9A

II. W jakim celu zbieramy Twoje dane?

1. Zakładanie konta i uwierzytelnienie Użytkownika w Serwisie

Podstawa prawna: “przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy” (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Zakres danych jakie od Ciebie pozyskujemy to: nazwa użytkownika, adres e-mail oraz ustanowione przez Ciebie hasło. Dane te są pozyskiwane poprzez formularz rejestracyjny.

a) Usługi, dla których nie wymagane jest złożenia konta

Wykaz usług: W serwisie są usługi, dla których nie
jest wymagane korzystanie z rejestracji konta np. odpowiadanie na
zamieszczone ogłoszenia, przeglądanie ogłoszeń, wyszukiwanie ogłoszeń za
pomocą wyszukiwarki dostępnej na stronie oraz dodawanie ogłoszeń.
Podstawa prawna:
“przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby,
której dane dotyczą, przed zawarciem umowy” (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Zakres danych jakie od Ciebie pozyskujemy to:
dane o Twojej aktywności w serwisie, w szczególności dane dotyczące
odwiedzanych przez Ciebie ogłoszeń, dane dotyczące sesji , systemu
operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji i adresu IP.

b) Usługi, dla których wymagane jest założenie konta

Wykaz usług: W serwisie aby korzystać z pełni usług i
funkcjonalności należy posiadać aktywne konto użytkownika. Na koncie
Użytkownika znajdują się wiadomości kierowane w związku z zamieszczonym
przez Ciebie ogłoszeniem, faktury czy np. stan zakupionych pakietów.
Podstawa prawna:
“przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby,
której dane dotyczą, przed zawarciem umowy” (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Zakres danych jakie od Ciebie pozyskujemy to:
dane podane przez Ciebie w profilu Użytkownika oraz dane o Twojej
aktywności w serwisie, w szczególności dane dotyczące odwiedzanych przez
Ciebie ogłoszeń, dane dotyczące sesji , systemu operacyjnego,
przeglądarki, lokalizacji i adresu IP.
Dane obligatoryjne są
oznaczone przez nasz system, a ich niepodanie skutkować będzie brakiem
możliwości świadczenia przez nas określonych usług i funkcjonalności
Konta.

2. Rozpatrywanie i egzekucja skarg i roszczeń

Podstawa prawna: “przetwarzanie jest niezbędne do
celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w
których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub
podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające
ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane
dotyczą, jest dzieckiem” (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Zakres danych jakie od Ciebie pozyskujemy to:
dane podane w Profilu Użytkownika, dane dotyczące korzystania z naszych
usług jeżeli złożone skargi czy roszczenia dotyczą usług przez nas
świadczonych, inne dane, które są niezbędne do wykazania istnienia
roszczenia.
W przypadku załączenia dokumentacji do złożonej skargi lub roszczenia, niezbędne będzie pozyskanie danych z tych dokumentów.

III. Komu udostępniamy Twoje dane?

1. Twoje dane są udostępniane wyłącznie w celu:

-zapewnienia dostępu oraz świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu
-zapewnienia wygody korzystania ze świadczonych usług
-zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu
Twoje dane nie są przez nas administrowane, a jedynie pośredniczymy w ich wymianie.

2. Twoje dane mogą zostać udostępnione poniższym podmiotom:

Dostawcy usług: Twoje dane osobowe są udostępniane
dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Serwisu. Dostawcy
usług we własnym zakresie określają cele i zasady przetwarzania danych
osobowych. Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych
funkcji robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do
badania, czy zachowania użytkowników naszej platformy handlowej nie
noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google
LLC Twój adres IP.
Podmioty przetwarzające: Twoje
dane są przetwarzane przez dostawców wyłącznie na nasze polecenie.
Podmioty te świadczą dla nas usługi hostingu, marketingu online, obsługi
poczty e mail, powiadomień web push czy inne związane z analizą ruchu w
Serwisie, analizą skuteczności prowadzonych kampanii marketingowych
oraz monitorowania zachowań użytkowników, profilowania danych i
targetowania. Podmioty te wspierają realizację usług związanych z
funkcjonalnością Konta Użytkownika.
W każdym przypadku, jeśli sobie tego zażyczysz mamy obowiązek udostępnić kopie standardowych klauzul umownych.
Organy Państwowe, ścigania, nadzorcze i inne:
Ponieważ mamy obowiązki prawne, Twoje dane mogą zostać ujawnione
organom ścigania, nadzorczym, podmiotom wykonującym zadania publiczne,
organom władzy publicznej oraz organom działającym na ich zlecenie tj.
jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor
Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu
Komunikacji Elektronicznej.
Nowym nabywcom przedsiębiorstwa:
w momencie podjęcia decyzji o sprzedaży naszych aktywów lub całego
przedsiębiorstwa, Twoje dane mogą zostać przekazane nowemu nabywcy. W
takim przypadku nabywca będzie miał prawo do wykorzystywania Twoich
danych osobowych w sposób określony w niniejszej polityce.

3. Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar
Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne,
którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych,
zatwierdzone przez Komisję Europejską.

IV. W jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych
Wszystkie
zgromadzone dane osobowe, przechowywane są na odpowiednio
zabezpieczonych serwerach. Twoje dane są chronione wewnętrznymi
procedurami ochrony danych osobowych oraz wdrożonymi systemami
zabezpieczeń. Nasze systemy są nieustannie monitorowane aby zapobiec
takim sytuacjom jak: przypadkowa utrata, ujawnienie lub dostęp do danych
przez osoby nieuprawnione.
Ponadto Twoje dane osobowe używane
podczas rejestracji i logowania używają szyfrowanej transmisji danych
(SSL). Pozwala to na ochronę danych identyfikacyjnych i minimalizuje
ryzyko przechwycenia dostępu do Konta przez nieuprawnione podmioty lub
osoby trzecie.

V. Czas przechowywania Twoich danych osobowych
Twoje
dane osobowe są przechowywane przez czas posiadania konta w serwisie i
tylko i wyłącznie w celach świadczenia usług zgodnie z Regulaminem i do
celów marketingowych.
Twoje dane po usunięciu konta w Serwisie mogą
zostać przechowywane do realizacji obowiązków wynikających z przepisów
prawa lub w celu prawnie uzasadnionych interesów. Niezależnie od
powyższego, Twoje dane przetwarzane w ramach zamieszczonych treści
(ogłoszeń) są przechowywane przez okres 24 miesięcy od dnia wygaśnięcia
lub usunięcia ogłoszenia.
Dane osobowe, które są związane z plikami
Cookies są przechowywane przez okres odpowiadający cyklowi ich życia lub
czasu, w którym sam je usuniesz.
Załączniki przesyłane w
wiadomościach za pośrednictwem Serwisu przechowywane są do 36 miesięcy.
Niezależnie od powyższego, możesz w każdym momencie sam usunąć wszelkie
wiadomości, otrzymane w związku z dodanym ogłoszeniem w naszym serwisie.

VI. Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych
Zgodnie z nowymi przepisami każdy Użytkownik posiada prawa , które są związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.
W każdym momencie masz prawo do skorzystania z poniższych praw:

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych – czyli prawo do wstrzymania przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych,
 2. Prawo dostępu do swoich danych osobowych – czyli
  prawo do informacji dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych
  oraz w momencie ich przetwarzania do otrzymania kopii danych osobowych,
 3. Prawo do sprostowania Twoich danych osobowych
  jeżeli Twoje dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe masz
  prawo do ich poprawienia. Niektóre zmiany będą wymagać weryfikacji.
 4. Prawo do bycia zapomnianym – prawo to daje Tobie
  możliwość usunięcia wszystkich danych, które zostały zgromadzone w
  naszej bazie danych na Twój temat jeżeli nie są już niezbędne do celów,
  dla których zostały przez nas zebrane.
 5. Prawo do cofnięcia zgody – w każdej chwili
  przysługuje Ci prawo do cofnięcia każdej zgody, którą wyraziłeś w
  momencie dokonywania określonych czynności takich jak np. rejestracja
  czy wszelkie usługi i funkcjonalności oferowane przez Lento.pl. Zmiana
  dotycząca Twoich zgód nie może pociągać żadnych konsekwencji, jednakże
  cofnięcie ich może spowodować uniemożliwienie dalszego korzystania z
  usługi lub funkcjonalności, które wymagają cofniętej zgody zgodnie z art
  7 ust. 3 RODO.
 6. Prawo do sprzeciwu wykorzystania danych – w każdym
  momencie masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania przez
  nas Twoich danych osobowych . Sprzeciw wobec wykorzystywania danych,
  będzie również oznaczać Twoją rezygnację z otrzymywania powiadomień,
  związanych ze świadczeniem dostępnych usług w ramach serwisu oraz przy
  wysyłaniu komunikatów marketingowych w formie wiadomości e-mail
  dotyczących wdrożonych produktów. Sprzeciw może skutkować usunięciem
  Twoich danych, jeżeli nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do
  przetwarzania Twoich danych zgodnie z art. 21 RODO.
 7. Prawo do przesłania danych innemu podmiotowi
  Jeżeli tego sobie życzysz masz prawo do otrzymania swoich danych, które
  zostały przez nas zebrane i przesłać je do innego administratora danych
  osobowych. Na twoją prośbę, dane te będą przez nas przesłane pod
  warunkiem możliwości technicznych do takiego przesyłu. W takim
  przypadku, zgromadzone przez nas dane będą przekazane jako plik zapisany
  w powszechnie używanym formacie (np. csv) i przekazane bezpośrednio
  wskazanemu administratorowi zgodnie z art. 20 RODO

VII. Kontakt
W celu uzyskania bardziej
szczegółowych informacji na temat naszej polityki prywatności lub
skorzystać z przysługujących Ci praw możesz skontaktować się z nami
poprzez:
– telefonicznie 791 066 125
– przesłanie wiadomości droga mailową na adres: autoskup.poczta@gmail.com
– wysłać list drogą pocztową na adres:  Nowe Smolno 9A

Ciasteczka, pamięć lokalna oraz pixel tags.
Używamy
ciasteczek oraz innych podobnych technologii takich jak, pamięć lokalna
czy pixel tags w celu zapewnienia najlepszej jakości usług.

Ciasteczka to małe tekstowe pliki, które zapisywane są na Twoim
komputerze poprzez strony internetowe które odwiedzasz. Są szeroko
stosowane by zapewnić lub usprawnić działanie stron internetowych.
Używamy ich między innymi do badania wydajności naszych Usług, w celu
umożliwienia użytkownikom logowania do konta lub zapisywania preferencji
użytkownika.

Pixel tags to małe porcje kodu, na stronie, aplikacji, lub w
powiadomieniu email. Jak wiele innych firm, możemy ich używać do
potwierdzenia czy użytkownik wszedł w interakcję z określonymi treściami
oraz by poprawić i zmierzyć wydajność naszych Usług.

Pamięć lokalna to standardowa technologia, pozwalająca stronie lub
aplikacji na zapisanie danych lokalnie na komputerze użytkownika i tak
jak inne technologie pozwala nam na poprawienie Usług oraz sprawienie by
działały szybciej i bardziej niezawodnie.

Usługi zapewniane przez podmioty trzecie.
W celu
wzbogacenia Usług i funkcjonalności , zaimplementowaliśmy
społecznościowe przyciski, pluginy, widżety, oprogramowanie typu
analytics oraz skryptu od podmiotów trzecich takich jak Facebook,
Twitter, Google. Usługi z taką funkcjonalnością mogą używać ciasteczek
tych podmiotów (tzw. third-party cookies), nad którymi nie mamy
kontroli. W związku z tym powinieneś zawsze sprawdzić odpowiednią usługę
podmiotu trzeciego by dowiedzieć się więcej na temat tego jak działają
te ciasteczka.

Wyłączenie obsługi.
Możesz zawsze wyłączyć
obsługę ciasteczek w Twojej przeglądarce, włącznie z obsługą ciasteczek
podmiotów trzecich, a także wyczyścić lokalną pamięć. Jednakże
uwzględnij to, iż pewne funkcje naszych Usług, takie jak autentykacja
czy pamiętanie Twoich preferencji mogą w takim przypadku nie działać
prawidłowo.

Call Now Button